Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden

Betaling:
     
Contant, tenzij anders vermeld.

Prijzen:
     
Vrijblijvend, exclusief BTW
Voor orders beneden EURO 50,- worden EURO 7,50 administratie-kosten berekend, tenzij anders vermeld.
Op elke levering dient een transportkost betaald te worden.
(zie levering)
Snijtoeslag:
     
20%, met een minimum van EURO 7,50

Levering:
     
Vrachtkosten worden berekend volgens gewicht.
Voor goederen die een groot volume innemen, kan een andere berekening in rekening worden gebracht door de transporteur.
Bij een offerte of leveringsnota, is er standaard geen transportkost vermeld.
Deze wordt definitief berekend en aangerekend op de factuur.
De koper beschikt over de mogelijkheid, vooraf de transportkost te bevragen.
Retourzendingen:
     
Alleen na voorafgaand overlegAlgemene verkoop- en leveringsvoorwarden

1 Toepasselijkheid
2 Offertes
3 Prijs
4 Betaling
5 Incassokosten
6 Levering
7 Monsters, modellen en voorbeelden
8 Gebreken; klachttermijnen
9 Vervoer en behandelingskosten
10 Eigendomvorbehoud
11 Overmacht
12 Aansprakelijkheid
13 Garantie
14 Toepasselijk recht
15 Geschilbeslechting
16 Communicatie1 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GILTEC en een koper waarop GILTEC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2 Offertes
 1. De door GILTEC gemaakte offertes zijn geldig gedurende 8 werkdagen, tenzij anders aangegeven. GILTEC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door hem schriftelijk binnen 2 dagen wordt bevestigd.
 2. Alle technische gegevens, tekeningen en afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zij binden GILTEC slechts, indien zulks in de offerte en opdrachtbevestiging is vastgelegd.
 3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmende toezeggingen van GILTEC, haar vertegenwoordigers of tussenpersonen, zijn slechts bindend indien GILTEC deze schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Voor leveringen waardoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de faktuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3 Prijs
 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten, verpakking, snijtoeslag, emballages en eventueel verzekering.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bekende kostenbepalende factoren, te weten inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten. GILTEC heeft het recht de prijzen te verhogen met voor de dag van levering optredende verhogingen.
 3. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangebonden hoeveelheden.
4 Betaling
 1. Betaling dient door GILTEC te zijn ontvangen bij de bestelling door de ontvanger, of contant bij levering.
 2. Na het verstrijken van de faktuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 3. In geval van liquidatie, aanvraag van faillissement of sursance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddelijk opeisbaar zijn.
 4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare fakturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.
 5. Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft GILTEC het recht de verdere uitvoering van de levering op te schorten, totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Indien de koper binnen een door GILTEC dan te stellen schriftelijke termijn niet aan zijn betalingsverplichting zal hebben voldaan, heeft GILTEC tevens het recht de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst . In dat geval is GILTEC ook gerechtigd tussentijds een zekerheidsstelling te eisen. GILTEC behoudt zich in alle in dit lid genoemde omstandigheden voor zijn overige rechten uit te oefenen, zoals het terughalen van de geleverde zaken en schadevergoeding. Als de goederen worden teruggehaald zullen deze tegen inkoopwaarde worden gecrediteerd mits in oorspronkelijke staat en dient het resterende bedrag onverwijld door koper te worden betaald.
5 Incassokosten
 1. Is de koper in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.
6 Levering
 1. De overeengekomen levertijd vangt aan op de dag dat GILTEC de beschikking heeft over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper GILTEC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. GILTEC behoudt het recht voor 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid. Indien de koper een bepaalde shore-hardheid heeft voorgeschreven, moet met een tolerantie van 5 rekening worden gehouden. Voor de toelaatbare maatafwijkingen wordt verwezen naar de voor de betreffende artikelen internationaal geldende normen, een en ander voorzover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk is afgeweken en voorzover niet een speciale specificatie is overeengekomen.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover GILTEC.
 5. Het is GILTEC toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is GILTEC bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te faktureren.
 6. Standaard worden er gn prijzen op de verzendnota vermeld. Dit resulteert in de aanduiding van nul-bedragen. De verzendnota kan op verzoek van de klant prijzen bevatten. Verzendnota's en hun  prijzen kunnen onvolledig zijn en zijn louter indicatief. Eindbedragen op verzendnota's stemmen niet noodzakelijk overeen met de factuur.
7 Monsters, modellen en voorbeelden
 1. Indien door GILTEC een monster, tekening of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of gestrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, tekening of voorbeeld afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, tekening of voorbeeld.
8 Gebreken; klachtentermijn
 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd: of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan GILTEC te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan GILTEC.
 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en franco aan GILTEC worden geretourneerd. Onvolledige gesneden rollengten kunnen niet worden geretourneerd.
9 Vervoer en behandelingskosten
 1. Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de koper ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de koper voor diens rekening.
 2. Er wordt door GILTEC (in Belgi) franco huis geleverd vanaf een nettofactuurbedrag ad EURO 500,-
 3. GILTEC is gerechtigd voor orders met een netto factuurwaarde onder de EURO 100,-  voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen.
10 Eigendomvoorbehoud
 1. De door de GILTEC geleverde zaken blijven het eigendom van GILTEC totdat de koper alle verplichtingen uit alle met GILTEC gesloten overeenkomsten is nagekomen.
11 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die aan GILTEC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van GILTEC en wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van GILTEC; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan GILTEC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. GILTEC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat GILTEC haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van GILTEC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door GILTEC niet mogelijk is, langer duurt dan 10 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien GILTEC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is GILTEC gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
12 Aansprakelijkheid
 1. GILTEC is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: Voor de schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 13 Garantie van deze voorwaarden. Schade die door of tijdens de uitvoering van werkzaam- heden aan in eigendom van afnemer c.q. derden toebehorende zaken of aan personen wordt toegebracht, mits deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van GILTEC.
 2. Deze aansprakelijkheid wordt begrensd door het netto faktuurbedrag.
13 Garantie
 1. GILTEC garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van 10 dagen na levering. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het door de koper foutief opslaan van de geleverde goederen; door de koper foutief gedane montagehandelingen; het door de koper foutief natrekken van bouten en moeren van slangklemmen; een foutieve inzet van de goederen door de koper waarbij o.a. het te transporteren medium en/of de werkdruk en/of de minimale c.q. maximale temperatuur veronachtzaamd zijn.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
 3. GILTEC kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op te veel bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 4. Indien de koper een beroep wil doen op deze garantie- bepaling, moet hij dit schriftelijk aan GILTEC mededelen, binnen 14 dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren, e.e.a. met een maximum van 30 dagen na levering. De goederen moeten nadien in onveranderde staat worden gelaten, totdat GILTEC de klachten heeft onderzocht.
14 Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten tussen GILTEC en de koper is het Belgisch recht van toepassing.
15 Geschilbeslechting
 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en GILTEC, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Gent. GILTEC blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
16 Communicatie
 1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op eenvoudig verzoek ook schriftelijk aangeboden worden.